Programma esame Aikido

pagina01pagina01

Koteoroshi Undo

Sankyo Undo

Nikyo Undo

Tekubikosa Undo

Hanmi-Gyakuhanmi Undo

Ushirotori Undo

UshiroTekubitori Zenshin Undo

UshiroTekubitori Koshin Undo

Commenti chiusi